69

 • 1
  oz
  Licor 43
 • 5
  oz
  7-Up
 • 1
  oz
  Seagrams 7 Whiskey
 • 5
  Ice

1 + 43 + 5 + 7 + 1 + 7 + 5 = 69.