H2o

 • 5
  oz
  Vodka
 • 3
  oz
  Fresca
 • 2
  oz
  Pineapple
 • 2
  oz
  Orange
 • 3
  oz
  Lemonade

Pour in vodka, pineapple, orange, lemonade, and fresca – MIX!!