Juniper Hat Trickxcx

 • 0.5
  oz
  Gin
 • 0.5
  oz
  Gin
 • 0.5
  oz
  Gin

Becherovka is a Czech Juniper LiquorBorovicka is a Slovak Juniper LiquorPour into shot glass, enjoy.