Komy Shot

 • 1
  Splash
  Lemon Juice
 • 1
  Part
  Rum
 • 1
  Part
  Triple Sec
 • 1
  Part
  Vodka

Pour 1 part Vodca,1 part Rum,1 part triple sec,1 part Grenadine,A splash of lemon,and A Splash and 1 1/2 of Lime juice into A shot glass and slam!