Long Island Ice Tea Boston Style

 • 1/2
  oz
  Sweet & Sour mix
 • 1
  oz
  Gin
 • 1
  oz
  Rum
 • 1
  oz
  Grand Marnier
 • 1
  oz
  Tia Maria
 • 1/2
  oz
  Orange Juice
 • Coca Cola

pour over ice Cubes