Milk Shake 43

  • 1
    oz
    Licor 43
  • 4
    oz
    Milk

Pour Licor 43 over ice, shake and strain into glass. Vary ingredients to taste.