Rainy Night

  • 3
    shots
    Vodka
  • 4
    shots
    Whiskey

Serve on ice.