Sharpshooter #1

 • 1/2
  oz
  Ouzo
 • 1/2
  oz
  Vodka
 • 6
  drops
  Tabasco Sauce

Pour and stir.