Whiskey Manhattan

  • 1.5
    oz
    Whiskey
  • 1.5
    oz
    Sweet Vermouth